Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Creditstar Czech s.r.o.

Víme, že si své osobní údaje chráníte a chcete mít přehled o tom, jak je s nimi nakládáno. V tomto dokumentu vám poskytneme ucelený přehled o tom, jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme a jaká máte práva.

V rámci naší činnosti zpracováváme vaše osobní údaje, přičemž při takovém zpracování budeme postupovat zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Skupina Creditstar jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Funkci pověřence za celou skupinu Creditstar, včetně společnosti Creditstar Czech s.r.o., zastává paní Ulla Ugast. Pověřence lze kontaktovat na e-mailové adrese poverenec@creditstar.cz.

Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:

 1. Jednání o uzavření smlouvy a plnění na základě smlouvy,
  • osobní údaje nutné pro identifikaci smluvních stran, stanovení předmětu smluvního vztahu a umožnění plnění ze smlouvy;
 2. Posuzování bonity a platební morálky
  • abychom mohli posoudit vaši schopnost hradit závazky, které jsou předmětem jednání, musíme zpracovat osobní údaje dle písm. c);
 3. Splnění zákonem stanovených povinností
  • zejména plnění povinností souvisejících s opatřeními proti praní špinavých peněz a posuzování úvěruschopnosti spotřebitele;
 4. Prevence podvodů
  • zpracování prováděné na základě našich oprávněných zájmů pro předejití vzniku škody;
 5. Zákaznická podpora
 6. Marketingové účely
  • zasílání obchodních sdělení, jejichž prostřednictvím budete informování o nových produktech a nabídkách, které by vás mohly zajímat;

V rámci naší činnosti zpracováváme následující osobní údaje:

 1. Identifikační údaje
  • jméno a příjmení,
  • rodné číslo,
  • číslo a druh osobního dokladu,
  • státní občanství,
 2. Kontaktní a platební údaje
  • adresa deklarovaného a skutečného místa pobytu,
  • korespondenční adresa,
  • telefonní číslo,
  • e-mailová adresa
  • číslo bankovního spojení
 3. Další osobní údaje o vás, jejichž zpracování je nutné pro posouzení bonity a platební morálky
  • rodinný stav,
  • počet nezaopatřených dětí a dětí v opatrovnictví,
  • úroveň vzdělání,
  • údaje o osobních dokladech,
  • informace o zaměstnání,
  • informace o příjmech,
  • údaje o pracovních závazcích a zadlužení
  • informace o funkcích,
  • informace o výpovědích ze zaměstnání,
  • informace o hospodářské a podnikatelské činnosti,
  • informace o příjmech z této činnosti a dalších příjmech,
  • údaje z přiznání k dani z příjmů fyzických osob,
  • movitý a nemovitý majetek,
  • majetková práva a jejich omezení,
  • údaje o závazcích a zadlužení u kreditních a úvěrových společností nebo u jiných právnických a fyzických osob,
  • úvěrový rating,
  • výše dluhu,
  • úroková míra,
  • výše dalších povinných poplatků a výdajů,
  • způsob a termíny splacení dluhu,
  • výše splátky v prodlení a termíny prodlení,
  • platební historie a další údaje, čísla bankovních účtů nebo platebních karet
  • další informace, které mají souvislost s vyjmenovanými údaji.

Zpracování v rámci registrů

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci registru SOLUS a také v aplikaci Kontomatik. Takové zpracování umožňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, konkrétně jeho ustanovení § 20z odst. 1. Vaše osobní údaje budou použity v rámci kontrolní činnosti podporující předcházení podvodnému jednání a k posouzení schopnosti a ochoty klienta splnit jeho smluvní závazky. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1. písm. c) Nařízení.

Výše uvedené osobní údaje musíme zpracovat, abychom mohli posoudit vaši schopnost splácet. Tuto povinnost nám ukládá zákon o spotřebitelském úvěru. Dochází tedy ke zpracování na základě čl. 6 odst. 1. písm. c) Nařízení.

Dále je nutné vaše osobní údaje zpracovat za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy z důvodu dle čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení.

V případě, kdy dojde k neplnění uzavřené smlouvy z vaší strany, mohou být údaje o vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti poskytnuty do výše uvedených registrů, a to v případě, kdy ani po předchozí výzvě k úhradě splatných závazků tyto neuhradíte. Dále mohou být osobní údaje poskytnuty třetím osobám, s nimiž spolupracujeme v rámci správy a vymáhání splatných neplněných pohledávek. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

Automatizované zpracování

Abychom mohli posoudit vaši schopnost splácet, využíváme zpracování formou automatizovaného rozhodování, přičemž toto je nezbytné k uzavření smlouvy. Zpracování probíhá prostřednictvím aplikace Instantor, která na základě vstupních dat a použitého algoritmu vyhodnotí potenciální riziko spočívající v neschopnost hradit závazky vzniklé v případě poskytnutí úvěru a zároveň přispívá k odhalování podvodů. Takový postup umožňuje čl. 22 odst. 2. písm. a) Nařízení. V souvislosti s použitím zpracování formou automatizovaného rozhodnutí máte právo na lidský zásah proti takovému rozhodnutí, právo vyjádřit svůj názor proti výsledku takového zpracování a právo napadnout takové rozhodnutí.

Zpracovatelé

V rámci své činnosti využíváme služeb třetích stran, které na základě zpracovatelské smlouvy pověřujeme zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o tyto společnosti:

 • provozovatelé platebních bran
 • inkasní společnosti
 • poskytovatelé telekomunikačních služeb
 • poskytovatelé mailingových služeb
 • poskytovatelé analytického a mailingového softwaru
 • skupina Creditstar Group AS

Zpracování za marketingovými účely

Elektronické kontakty, které od vás získáme v souvislosti s uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru, můžeme využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se stejných nebo obdobných služeb, a to až do doby, kdy s takovým zpracováním vyjádříte nesouhlas. Vyjádřením nesouhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení není dotčeno takovéto zpracování do doby vyjádření tohoto nesouhlasu. Takový postup umožňuje ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše osobní údaje budeme pro tyto účely zpracovávat po dobu 3 let od uzavření smlouvy nebo jednání o ní. V případě, že jste k tomu udělili souhlas, budeme vám zasílat obchodní sdělení i pro jiné zboží i služby. I tento souhlas můžete kdykoliv vzít zpět. Zpracování osobních údajů pro tento účel do zpětvzetí Vašeho souhlasu tím není dotčeno.

V případě, že jste k tomu udělili souhlas, budeme vám zasílat obchodní sdělení i pro jiné zboží i služby.

Doba zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 7 let od splnění vzájemných finančních závazků. V případě, kdy k uzavření smlouvy nedošlo, ale provedli jste registraci, budou vaše osobní údaje zpracovány po dobu 7 let od provedení registrace.

V případě zpracování pro marketingové účely budou vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovány po dobu 3 let od okamžiku získání elektronického kontaktu, pokud jste tuto dobu neprodloužili, neodvolali souhlas nebo vyjádřili nesouhlas.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů vám Nařízení garantuje následující práva:

 1. Máte právo na přístup k osobním údajům, v rámci kterého můžete požadovat informaci o:
  • účelu zpracování,
  • kategoriích dotčených osobních údajů,
  • příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů,
  • plánované době uložení osobních údajů,
  • veškerých dostupných informacích o zdrojích osobních údajů, pokud nebyly tyto získány přímo od vás,
  • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování
  • požadovat kopii osobních údajů – tato vám může být poskytnuta pouze v případě, kdy by tím nebyla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 2. Máte právo vzít zpět udělený souhlas.
 3. Máte právo na opravu a doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 4. Máte právo na výmaz. Výmaz provedeme, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů.
 5. Máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
 6. Máte právo na přenositelnost osobních údajů.
 7. Máte právo vznést námitku proti zpracování prováděnému na základě našeho oprávněného zájmu nebo za účelem přímého marketingu.
 8. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Aktuální znění Zásad ochrany osobních údajů můžete kdykoli získat na stránkách Creditstar www.creditstar.cz.